Beiskolázás

Beiratkozás 2021. április

Az első osztályba való beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§-a alapján történik minden évben a beiratkozásra kijelölt időpontban. A körzethatár  az iskolai alapdokumentumban meghatározott ( Tábla) utcáira vonatkozik.

A merítési létszám a Virág úti Óvodába járó gyerekek. A beiratkozást megelőzően minden évben „Óvodából iskolába megyek” projektben valósul meg. Az óvoda nevelői a korábbi gyermekeket meglátogatva a tanév 1. negyedévében meggyőződnek a tanulók 1. osztályban végzett munkáról.

A beiratkozás előtti hónapokba nagycsoportos óvodások látogatása, intézményi bemutatás és óvodai szülői értekezletek, majd Nyílt nap várja a szülőket és leendő iskolásokat február és április hónapokban. Így tartva a szülő-gyermek  és nevelő közti kapcsolatot.  Minden évben  augusztusban a már beiratkozott 1. osztályosok Iskolakóstolgató programban kezdik az ismerkedést az iskolai élettel.

 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

  Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

·         a szülő személyi igazolványát;

·         a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt);

·         a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);

·         a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;

·         szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

       A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:

·         a tanuló anyakönyvi kivonatát;

·         a szülő személyi igazolványát, lakcímkártya

·         az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

·         az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola, sorsolás útján dönt.  A sorsolásra a felvételi kérelmek benyújtóját is meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja.

Ha a körzeten kívül tanuló az 1-4 évfolyamra jelentkezik, vagy ha a 5-8. évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója e vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt értesíteni kell.

Intézményvezető

Beiskolázási körzethatárok 2020/2021. tanévben: